The Journal of Veterinary Medical Science


Editorial Board

English Japanese

Editorial Board

Editor in Chief: Yukari TAKEUCHI (Univ. of Tokyo)
Vice Editor in Chief: Ken MAEDA (Natl. Inst. Infectious Diseases)
Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Anatomy: Yoshinao HOSAKA (Kyushu Univ.)
Nobuaki NAKAMUTA (Iwate Univ.)
Avian Pathology: Masaji MASE (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Bacteriology: Tetsuo ASAI (Gifu Univ.)
Tsutomu KAKUDA (Kitasato Univ.)
Masahiro KUSUMOTO (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Daisuke TAKAMATSU (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Biochemistry: Yuko OKAMATSU-OGURA (Hokkaido Univ.)
Clinical Pathology: Takashi HASEGAWA (Osaka Metropolitan Univ.)
Epidemiology: Satoshi SEKIGUCHI (Univ. of Miyazaki)
Ethology: Yasushi KIYOKAWA (Univ. Tokyo)
Immunology: Junzo NORIMINE (Univ. of Miyazaki)
Kazuhiko OHASHI (Hokkaido Univ.)
Internal Medicine: Katsumi ISHIOKA (Nippon Vet. Life. Sci. Univ.)
Takuya MIZUNO (Yamaguchi Univ.)
Kazumi SASAI (Osaka Metropolitan Univ.)
Kazuyuki SUZUKI (Rakuno Gakuen Univ.)
Mitsuyoshi TAKIGUCHI (Hokkaido Univ.)
Norio YAMAGISHI (Osaka Metropolitan Univ.)
Masahiro YAMASAKI (Iwate Univ.)
Laboratory Animal Science: Keiko KATO (Kyoto Sangyo Univ.)
Takafumi TASAKI (Kanazawa Med. Univ.)
Parasitology: Yoshifumi NISHIKAWA (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Kensuke TAIRA (Azabu Univ.)
Pathology: Yoshiyasu KOBAYASHI (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Mitsuru KUWAMURA (Osaka Metropolitan Univ.)
Hisashi SHIBUYA (Nihon Univ.)
Kazuyuki UCHIDA (Univ. of Tokyo)
Pharmacology: Kazuaki SASAKI (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Koichi SATO (Yamaguchi Univ.)
Physiology: Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Public Health: Hidenori KABEYA (Nihon Univ.)
Hiroaki KARIWA (Hokkaido Univ.)
Surgery: Kiyokazu NAGANOBU (Univ. of Miyazaki)
Takayuki NAKAGAWA (Univ. of Tokyo)
Masahiro OKUMURA (Hokkaido Univ.)
Tomohiro OSAKI (Tottori Univ.)
Kazuyuki SUZUKI (Rakuno Gakuen Univ.)
Theriogenology: Seiji KATAGIRI (Hokkaido Univ.)
Koji YOSHIOKA (Azabu Univ.)
Minoru SAKAGUCHI (Kitasato Univ.)
Toxicology: Yoshinori IKENAKA (Hokkaido Univ.)
Virology: Tetsuya FURUYA (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Takeshi HAGA (Univ. of Tokyo)
Kyoko KOHARA (Kagoshima Univ.)
Ayato TAKADA (Hokkaido Univ.)
Wildlife Science: Makoto ASANO (Gifu Univ.)
Junpei KIMURA (Seoul Natl. Univ.)
Manabu ONUMA (Natl. Inst. Environ. Studies)
Toshio TSUBOTA (Hokkaido Univ.)

(March 1, 2023)