The Journal of Veterinary Medical Science


Editorial Board

English Japanese

Editorial Board

Editor in Chief: Yukari TAKEUCHI (Univ. of Tokyo)
Vice Editor in Chief: Ken MAEDA (Yamaguchi Univ.)
Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Anatomy: Yasuhiro KON (Hokkaido Univ.)
Nobuaki NAKAMUTA (Iwate Univ.)
Avian Pathology: Masaji MASE (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Bacteriology: Tetsuo ASAI (Gifu Univ.)
Tsutomu KAKUDA (Kitasato Univ.)
Yoshihiro SHIMOJI (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Biochemistry: Hiroshi KITAMURA (Rakuno Gakuen Univ.)
Clinical Pathology: Takashi HASEGAWA (Osaka Pref. Univ.)
Ethology: Makoto YOKOSUKA (Nippon Vet. Life Sci. Univ.)
Immunology: Kazuhiko OHASHI (Hokkaido Univ.)
Internal Medicine: Hiromu KATAMOTO (Univ. of Miyazaki)
Takuya MIZUNO (Yamaguchi Univ.)
Kazumi SASAI (Osaka Pref. Univ.)
Mitsuyoshi TAKIGUCHI (Hokkaido Univ.)
Laboratory Animal Science: Eiki TAKAHASHI (RIKEN)
Parasitology: Shin-ichiro KAWAZU (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Nariaki NONAKA (Univ. of Miyazaki)
Pathology: Yoshiyasu KOBAYASHI (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Mitsuru KUWAMURA (Osaka Pref. Univ.)
Hisashi SHIBUYA (Nihon Univ.)
Pharmacology: Koichi SATO (Yamaguchi Univ.)
Minoru SHIMODA (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Physiology: Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Public Health: Hiroaki KARIWA (Hokkaido Univ.)
Naoaki MISAWA (Univ. of Miyazaki)
Surgery: Masahiro OKUMURA (Hokkaido Univ.)
Yasuho TAURA (Yamaguchi Univ.)
Kazuto YAMASHITA (Rakuno Gakuen Univ.)
Theriogenology: Tetsuma MURASE (Gifu Univ.)
Mitsuhiro TAKAGI (Yamguchi Univ.)
Toxicology: Mayumi ISHIZUKA (Hokkaido Univ.)
Virology: Tetsuya FURUYA (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Kenji MURAKAMI (Iwate Univ.)
Ayato TAKADA (Hokkaido Univ.)
Wildlife Science: Daisuke FUKUI (Iwate Univ.)
Junpei KIMURA (Seoul Natl. Univ.)
Toshio TSUBOTA (Hokkaido Univ.)

(November, 2017)