The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 6 June 2021

Anatomy

Note

Md SALAHUDDIN, Kohzy HIRAMATSU, Kento TAMURA, Kazumi KITA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 952–956. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1292/jvms.21-0157

Bacteriology

Full Paper

Rathanon KHEMGAEW, Mari OMACHI, Tomoe TAKESADA, Torrung VETCHAPITAK, Hiroyuki SATO, Takako TANIGUCHI, Naoaki MISAWA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 889–897. Published online 2021 Apr 14. doi: 10.1292/jvms.21-0034

Internal Medicine

Full Papers

Masaki MAEZAWA, Ken-ichi WATANABE, Kotaro MATSUMOTO, Yoshiyasu KOBAYASHI, Haruko OGAWA, Hisashi INOKUMA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 898–904. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.20-0663

Hitoshi MIZUGUCHI, Tomoki IKEDA, Yumi WATANABE, Shiro KUSHIBIKI, Kentaro IKUTA, Yo-Han KIM, Shigeru SATO
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 905–910. Published online 2021 Apr 21. doi: 10.1292/jvms.21-0037

Notes

Munekazu NAKAICHI, Toshie ISERI, Hiro HORIKIRIZONO, Misa KOMINE, Harumichi ITOH, Hiroshi SUNAHARA, Yuki NEMOTO, Kazuhito ITAMOTO, Kenji TANI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 911–915. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.21-0061

Koji SUGITA, Ayaka SHIMA, Kaho TAKAHASHI, Yasuyoshi MATSUDA, Masaki MIYAJIMA, Marin HIROKAWA, Hirotaka KONDO, Junpei KIMURA, Genki ISHIHARA, Keitaro OHMORI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 984–989. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.1292/jvms.21-0063

Laboratory Animal Science

Full Paper

Dong-Ju PARK, Ju-Bin KANG, Phil-Ok KOH
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 916–926. Published online 2021 Apr 21. doi: 10.1292/jvms.21-0089

Parasitology

Notes

Jun HAKOZAKI, Sho KUZUKAMI, Asako HARAGUCHI, Kazuhiko NAKAYAMA, Kodai KUSAKISAKO, Noboru KUDO, Hiromi IKADAI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 927–930. Published online 2021 Apr 12. doi: 10.1292/jvms.20-0700

Tsukasa WAKI, Yuma OHARI, Kei HAYASHI, Junji MORIBE, Kayoko MATSUO, Yasuhiro TAKASHIMA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 957–961. Published online 2021 Apr 30. doi: 10.1292/jvms.21-0012

Pathology

Full Paper

Susumu IWAIDE, Naoki UJIKE, Kyoko KOBAYASHI, Yukiko SASSA, Tomoaki MURAKAMI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 962–967. Published online 2021 Apr 28. doi: 10.1292/jvms.20-0713

Notes

Akiho KATAYAMA, Ayako MIYAZAKI, Naohito OKAZAKI, Teruko NAKAYAMA, Osamu MIKAMI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 931–934. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.21-0128

Hiroto KOBAYASHI, Susumu IWAIDE, Naoki UJIKE, Tomoaki MURAKAMI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 935–939. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1292/jvms.21-0022

Yuuto KAWASHIMA, Ayako FUJIMOTO, Morihiro SAITO, Osamu MIKAMI, Yoshiharu ISHIKAWA, Koichi KADOTA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 968–972. Published online 2021 Jun 3. doi: 10.1292/jvms.20-0467

Kasumi SUDO, Manabu YAMADA, Mariko OCHIAI, Shoko IWAMOTO, Hajime SAKAKI, Chiho KUSHIDA, Maiko YAMASHITA, Atsushi YAMAMOTO, Takao NAGASAKA, Mikio OIDEMIZU, Akito SAITO, Kinya YAMAMOTO
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 990–993. Published online 2021 Apr 19. doi: 10.1292/jvms.20-0654

Mio KOBAYASHI, Toshinori YOSHIDA, Risako YAMASHITA, Ryo ICHIKAWA, Junta NAKAHARA, Kazuki NAKAMURA, Hiromu OKANO, Yasunori TAKAHASHI, Nanao ITO, Makoto SHIBUTANI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 994–996. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.1292/jvms.20-0709

Kikumi OGIHARA, Akikazu ISHIHARA, Makoto NAGAI, Kazutaka YAMADA, Testuya MIZUTANI, Mei HARAFUJI, Hisanari NISHIO, Hiroo MADARAME
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 1016–1021. Published online 2021 Apr 28. doi: 10.1292/jvms.21-0170

Pharmacology

Full Paper

Keisuke IMOTO, Yuho SAKAI, Muneyoshi OKADA, Kosuke OTANI, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 997–1003. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1292/jvms.21-0040

Surgery

Full Paper

Ayano SATO, Toshihide KATO, Motoshi TAJIMA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 940–946. Published online 2021 Apr 30. doi: 10.1292/jvms.20-0615

Theriogenology

Full Paper

Seonggyu BANG, Ahmad Yar QAMAR, Bereket Molla TANGA, Xun FANG, Jongki CHO
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 973–980. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.1292/jvms.21-0125

Virology

Full Paper

Jun LI, Tong-Dong SHI, Jun-Feng HAN, Xing-Guang ZENG, Cui-Li FAN, Chao HAN, Hong-Li LIU, Yu-Zhang WU
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 1004–1011. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1292/jvms.21-0026

Wildlife Science

Notes

Kenji KUTARA, Sho KADEKARU, Reiko SUGISAWA, Yumi UNE
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 947–951. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1292/jvms.21-0029

Yuki IWATA, Hirotaka KONDO, Iori KOIZUMI, Hisashi SHIBUYA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 981–983. Published online 2021 Apr 28. doi: 10.1292/jvms.21-0145

Sayaka TSUCHIDA, Takanari HATTORI, Akiko SAWADA, Koretsugu OGATA, Jun WATANABE, Kazunari USHIDA
J Vet Med Sci. 2021 Jun; 83(6): 1012–1015. Published online 2021 May 3. doi: 10.1292/jvms.21-0076