The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 84, No. 2 February 2022

Anatomy

Full Paper

Md SALAHUDDIN, Kohzy HIRAMATSU, Iori NISHIMOTO, Kazumi KITA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 265–274.
Published online 2021 Dec 29. doi: 10.1292/jvms.21-0572

Avian Pathology

Note

Makiko YAMAGUCHI, Yu MIYAOKA, Md. Amirul HASAN, Md. Humayun KABIR, Dany SHOHAM, Harumi MURAKAMI, Kazuaki TAKEHARA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 238–243.
Published online 2021 Dec 30. doi: 10.1292/jvms.21-0616

Bacteriology

Note

Atsushi KOJIMA, Nanako OSAWA, Mami OBA, Yukie KATAYAMA, Tsutomu OMATSU, Tetsuya MIZUTANI
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 244–250.
Published online 2021 Dec 23. doi: 10.1292/jvms.21-0576

Biochemistry

Full Paper

Tomoya YAMADA, Mituru KAMIYA, Mikito HIGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 186–192.
Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1292/jvms.21-0562

Clinical Pathology

Note

Tetsuya SHIMODA, Mika TANABE, Yuuki SHOJI, Takuya KANDA, Kouhei KISHIDA, Ai KISHIDA, Atsushi HASHIMOTO, Mako OTSUKA, Akina MIYAMOTO, Tomoko KAWAKITA, Wataru OSHITA, Reijiro HIRAO, Akihisa SUWA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 251–256.
Published online 2021 Dec 15. doi: 10.1292/jvms.21-0383

Internal Medicine

Full Papers

Megumi ITOH, Yasuhiro NAKAJIMA, Kouki KUWANO, Daisuke MAEDA, Yoshie SAKURAI, Yoshitaka MATSUI, Satoshi KAWAMOTO
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 193–198.
Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1292/jvms.21-0320

Eiji NAITO, Kohei NAKATA, Hiroki SAKAI, Osamu YAMATO, Md Shafiqul ISLAM, Sadatoshi MAEDA, Hiroaki KAMISHINA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 199–207.
Published online 2021 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.21-0370

Kei YOSHIDA, Toshio MATSUOKA, Yui KOBATAKE, Satoshi TAKASHIMA, Naohito NISHII
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 275–281.
Published online 2022 Jan 3. doi: 10.1292/jvms.21-0325

Mizuki TAKEDA, Nobuaki ARAI, Yuzo KOKETSU, Yasushi MIZOGUCHI
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 282–288.
Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1292/jvms.21-0266

Notes

Hirosumi MIYAKAWA, Huai-Hsun HSU, Mizuki OGAWA, Yuichi MIYAGAWA, Naoyuki TAKEMURA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 257–260.
Published online 2021 Dec 30. doi: 10.1292/jvms.21-0566

Giovanni ROMITO, Elena VENTURELLI, Vanna TINTORRI, Mario CIPONE
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 289–295.
Published online 2021 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.21-0571

Mami ADACHI, Hirotaka IGARASHI, Minoru OKAMOTO, Takashi TAMAMOTO, Yasutomo HORI
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 296–301.
Published online 2022 Jan 26. doi: 10.1292/jvms.21-0201

Pathology

Notes

Nguyen Vu SON, James Kenn CHAMBERS, Makoto NAKATA, Yasutsugu MIWA, Hiroyuki NAKAYAMA, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 208–212.
Published online 2021 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.21-0560

Kazuhiro KOJIMA, James K. CHAMBERS, Ayano ISHII, Kazuhito SEGAWA, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 213–217.
Published online 2021 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.21-0579

Naoyuki AIHARA, Anna MOMOKI, Nanase HATTORI, Hironobu MURAKAMI, Motoharu OISHI, Yoshiaki GOTO, Reiichiro SATO, Makoto NAGAI, Kazutaka YAMADA, Junichi KAMIIE
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 302–305.
Published online 2022 Jan 14. doi: 10.1292/jvms.21-0446

Surgery

Full Paper

Mai IIMORI, Norihisa TAMURA, Kazuhiro SEKI, Yoshinori KASASHIMA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 261–265.
Published online 2021 Dec 21. doi: 10.1292/jvms.21-0028

Note

Yoshifumi ENDO, Toshikazu SAKAI, Sho FUKUI, Ai HORI, Ryosuke ECHIGO, Satoru MATSUNAGA, Tsuyoshi KADOSAWA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 218–222.
Published online 2021 Dec 13. doi: 10.1292/jvms.21-0414

Virology

Notes

Nobuki YOSHIZAWA, Michiko SHINOTO, Akiho KATAYAMA, Riko BEKKU, Kenichi INATANI
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 223–227.
Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1292/jvms.21-0420

Asami NISHIMORI, Shizuka HIROSE, Saho OGINO, Kiyohiko ANDOH, Norikazu ISODA, Yoshihiro SAKODA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 228–232.
Published online 2021 Dec 14. doi: 10.1292/jvms.21-0480

Wildlife Science

Note

Erika KAWASAKI, Makoto HASEBE, Ji-Hee HWANG, Eun-Young KIM, Kisup LEE, Kunikazu MOMOSE, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2022 Feb; 84(2): 233–237.
Published online 2021 Dec 27. doi: 10.1292/jvms.21-0500