The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 5 May 2023

Avian Pathology

Note

Hikari SEO, Shiro MURATA, Osamu ICHII, Takashi NAMBA, Shwe Yee WIN, Takumi SATO, Eiji OISHI, Akira TANENO, Naoya MAEKAWA, Tomohiro OKAGAWA, Satoru KONNAI, Kazuhiko OHASHI
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 532–535.
Published online 2023 Mar 14. doi: 10.1292/jvms.22-0544

Bacteriology

Note

Nobuki YOSHIZAWA, Yuna HIKODA-KOGIKU, Yukino TAMAMURA-ANDOH, Masahiro KUSUMOTO
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 536–540.
Published online 2023 Apr 4. doi: 10.1292/jvms.22-0316

Internal Medicine

Notes

Aritada YOSHIMURA, Daigo AZAKAMI, Miori KISHIMOTO, Takahiro OHMORI, Daiki HIRAO, Shohei MORITA, Shinogu HASEGAWA, Tatsushi MORITA, Ryuji FUKUSHIMA
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 541–545.
Published online 2023 Mar 21. doi: 10.1292/jvms.22-0443

Shogo SATO, Takehiko KAKIZAKI, Kao KONDO, Chihiro KANNO, Yosuke MAEDA, Ryo ANDO, Chun-Ho PARK, Hiroaki KAWAGUCHI, Fumiaki TAKAHASHI
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 546–550.
Published online 2023 Apr 6. doi: 10.1292/jvms.22-0463

Theriogenology

Full Paper

Akira GOTO, Nanako YOSHIDA, Ken NAKADA, Yoichi INOUE, Keiichi HISAEDA, Toshio INABA, Nanami DOMOTO, Yuki ISHIGURO, Megumi ITOH, Eiji TAKAHASHI, Motoki SASAKI, Motozumi MATSUI
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 551–556.
Published online 2023 Mar 16. doi: 10.1292/jvms.22-0571

Wildlife Science

Full Papers

Poommate CHOMCHAT, Patcharaporn KAEWMONG, Kaitkanoke SIRINARUMITR, Koichiro SERA, Jun NODA, Theerapol SIRINARUMITR
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 557–564.
Published online 2023 Mar 22. doi: 10.1292/jvms.22-0348

Rina SASAKI, Isao OKUMA, Yushin ASARI
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 565–570.
Published online 2023 Mar 29. doi: 10.1292/jvms.22-0395

Tzu-Chin CHI, Fumiya MEGURO, Masaki TAKECHI, Toshiko FURUTERA, Vuong Tan TU, Hiroki HIGASHIYAMA, JoonHyuk SOHN, Taro NOJIRI, Junpei KIMURA, Daisuke KOYABU
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 571–577.
Published online 2023 Apr 4. doi: 10.1292/jvms.23-0088

Notes

Kazuya TAKEHANA, Mare ADACHI, Shingo ISHIKAWA, Norio YAMAGISHI
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 578–583.
Published online 2023 Mar 14. doi: 10.1292/jvms.22-0550

Hee-Jong KIM, Kyoo-Tae KIM
J Vet Med Sci. 2023 May; 85(5): 584–586.
Published online 2023 Mar 17. doi: 10.1292/jvms.22-0516