The Journal of Veterinary Medical Science


Editorial Board

English Japanese

Editorial Board

Editor in Chief: Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Vice Editor in Chief: Ken MAEDA (Natl. Inst. Infectious Diseases)
Takayuki NAKAGAWA (Univ. of Tokyo)
Anatomy: Yoshinao HOSAKA (Kyushu Univ.)
Nobuaki NAKAMUTA (Iwate Univ.)
Avian Pathology: Masaji MASE (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Bacteriology: Tetsuo ASAI (Gifu Univ.)
Tsutomu KAKUDA (Kitasato Univ.)
Masahiro KUSUMOTO (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Daisuke TAKAMATSU (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Biochemistry: Yuko OKAMATSU-OGURA (Hokkaido Univ.)
Clinical Pathology: Takashi HASEGAWA (Osaka Metropolitan Univ.)
Epidemiology: Satoshi SEKIGUCHI (Univ. of Miyazaki)
Ethology: Yasushi KIYOKAWA (Univ. Tokyo)
Immunology: Yasuyuki GOTO (Univ. of Tokyo)
Internal Medicine: Katsumi ISHIOKA (Nippon Vet. Life. Sci. Univ.)
Takuya MIZUNO (Yamaguchi Univ.)
Kazumi SASAI (Osaka Metropolitan Univ.)
Kazuyuki SUZUKI (Rakuno Gakuen Univ.)
Mitsuyoshi TAKIGUCHI (Hokkaido Univ.)
Norio YAMAGISHI (Osaka Metropolitan Univ.)
Masahiro YAMASAKI (Iwate Univ.)
Laboratory Animal Science: Yukiko TOMIOKA (Tottori Univ.)
Takafumi TASAKI (Kanazawa Med. Univ.)
Parasitology: Yoshifumi NISHIKAWA (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Kensuke TAIRA (Azabu Univ.)
Pathology: Yoshiyasu KOBAYASHI (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Mitsuru KUWAMURA (Osaka Metropolitan Univ.)
Hiroki SAKAI (Gifu Univ.)
Junichi KAMIIE (Azabu Univ.)
Pharmacology: Kazuaki SASAKI (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Koichi SATO (Yamaguchi Univ.)
Physiology: Takahiko SHIINA (Gifu Univ.)
Public Health: Hidenori KABEYA (Nihon Univ.)
Hiroaki KARIWA (Hokkaido Univ.)
Surgery: Kiyokazu NAGANOBU (Univ. of Miyazaki)
Takayuki NAKAGAWA (Univ. of Tokyo)
Masahiro OKUMURA (Hokkaido Univ.)
Tomohiro OSAKI (Tottori Univ.)
Kazuyuki SUZUKI (Rakuno Gakuen Univ.)
Theriogenology: Koji YOSHIOKA (Azabu Univ.)
Minoru SAKAGUCHI (Kitasato Univ.)
Toxicology: Yoshinori IKENAKA (Hokkaido Univ.)
Virology: Tetsuya FURUYA (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Takeshi HAGA (Univ. of Tokyo)
Kyoko KOHARA (Kagoshima Univ.)
Ayato TAKADA (Hokkaido Univ.)
Wildlife Science: Makoto ASANO (Gifu Univ.)
Masahiro YASUDA (Univ. of Miyazaki)
Manabu ONUMA (Natl. Inst. Environ. Studies)
Toshio TSUBOTA (Hokkaido Univ.)

(September 8, 2023)