The Journal of Veterinary Medical Science


Editorial Board

English Japanese

Editorial Board

Editor in Chief: Yukari TAKEUCHI (Univ. of Tokyo)
Vice Editor in Chief: Ken MAEDA (Natl. Inst. Infectious Diseases)
Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Anatomy: Yoshinao HOSAKA (Tottori Univ.)
Nobuaki NAKAMUTA (Iwate Univ.)
Avian Pathology: Masaji MASE (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Bacteriology: Tetsuo ASAI (Gifu Univ.)
Tsutomu KAKUDA (Kitasato Univ.)
Masahiro KUSUMOTO (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Daisuke TAKAMATSU (Natl. Inst. Anim. Hlth., NARO)
Biochemistry: Yuko OKAMATSU-OGURA (Hokkaido Univ.)
Clinical Pathology: Takashi HASEGAWA (Osaka Pref. Univ.)
Epidemiology: Satoshi SEKIGUCHI (Univ. of Miyazaki)
Ethology: Yasushi KIYOKAWA (Univ. Tokyo)
Immunology: Kazuhiko OHASHI (Hokkaido Univ.)
Junzo NORIMINE (Univ. of Miyazaki)
Internal Medicine: Takuya MIZUNO (Yamaguchi Univ.)
Kazumi SASAI (Osaka Pref. Univ.)
Mitsuyoshi TAKIGUCHI (Hokkaido Univ.)
Norio YAMAGISHI (Osaka Pref. Univ)
Masahiro YAMASAKI (Iwate Univ.)
Laboratory Animal Science: Keiko KATO (Kyoto Sangyo Univ.)
Eiki TAKAHASHI (Kyushu University)
Parasitology: Yoshifumi NISHIKAWA (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Kensuke TAIRA (Azabu Univ.)
Pathology: Yoshiyasu KOBAYASHI (Obihiro Univ. Agric. Vet. Med.)
Mitsuru KUWAMURA (Osaka Pref. Univ.)
Hisashi SHIBUYA (Nihon Univ.)
Kazuyuki UCHIDA (Univ. of Tokyo)
Pharmacology: Koichi SATO (Yamaguchi Univ.)
Kazuaki SASAKI (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Physiology: Keitaro YAMANOUCHI (Univ. of Tokyo)
Public Health: Hiroaki KARIWA (Hokkaido Univ.)
Naoaki MISAWA (Univ. of Miyazaki)
Surgery: Takashi HASEGAWA (Osaka Pref. Univ.)
Masahiro OKUMURA (Hokkaido Univ.)
Kazuyuki SUZUKI (Rakuno Gakuen Univ.)
Kiyokazu NAGANOBU (Univ. of Miyazaki)
Theriogenology: Seiji KATAGIRI (Hokkaido Univ.)
Noritoshi KAWATE (Osaka Pref. Univ.)
Minoru SAKAGUCHI (Kitasato Univ.)
Toxicology: Mayumi ISHIZUKA (Hokkaido Univ.)
Virology: Tetsuya FURUYA (Tokyo Univ. Agric Tech.)
Takeshi HAGA (Univ. of Tokyo)
Kyoko KOHARA (Kagoshima Univ.)
Ayato TAKADA (Hokkaido Univ.)
Wildlife Science: Makoto Asano (Gifu Univ.)
Junpei KIMURA (Seoul Natl. Univ.)
Manabu ONUMA (Natl. Inst. Environ. Studies)
Toshio TSUBOTA (Hokkaido Univ.)

(June 7, 2021)