The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 83, No. 9 September 2021

Bacteriology

Full Paper

Hiroaki SHIGEMURA, Takashi MAEDA, Shiko NAKAYAMA, Akira OHISHI, Yuki CARLE, Eiko OOKUMA, Yoshiki ETOH, Shinichiro HIRAI, Mari MATSUI, Hirokazu KIMURA, Tsuyoshi SEKIZUKA, Makoto KURODA, Nobuyuki SERA, Yasuo INOSHIMA, Koichi MURAKAMI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1345–1355.
Published online 2021 Jul 16. doi: 10.1292/jvms.21-0085

Immunology

Full Paper

Hiroki SHINKAI, Yoichi TAKAHAGI, Toshimi MATSUMOTO, Daisuke TOKI, Takato TAKENOUCHI, Hiroshi KITANI, Shin SUKEGAWA, Keiichi SUZUKI, Hirohide UENISHI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1407–1415.
Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1292/jvms.21-0142

Internal Medicine

Full Papers

Daji NOH, Sooyoung CHOI, Hojung CHOI, Youngwon LEE, Kija LEE
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1356–1362.
Published online 2021 Jul 9. doi: 10.1292/jvms.21-0216

Rommaneeya LEELA-ARPORN, Hiroshi OHTA, Genya SHIMBO, Noboru SASAKI, Mitsuyoshi TAKIGUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1459–1464.
Published online 2021 Jul 6. doi: 10.1292/jvms.21-0218

Satoshi TAKASHIMA, Yumiko NAGAMORI, Keiichi OHATA, Tsuyoshi OIKAWA, Takeshi SUGAYA, Yui KOBATAKE, Naohito NISHII
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1465–1471.
Published online 2021 Sep 14. doi: 10.1292/jvms.20-0698

Notes

Yu FURUSAWA, Masashi TAKAHASHI, Mariko SHIMA-SAWA, Hitoshi HATAI, Noriaki MIYOSHI, Osamu YAMATO, Akira YABUKI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1363–1368.
Published online 2021 Jul 8. doi: 10.1292/jvms.21-0021

Sothavy CHHAY, Kiwamu HANAZONO, Jo KITAHARA, Ai HORI, Kenjiro MIYOSHI, Takaharu ITAMI, Daiji ENDOH, Tetsuya NAKADE
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1472–1475.
Published online 2021 Jul 26. doi: 10.1292/jvms.21-0086

Laboratory Animal Science

Full Papers

Naomi TERAMOTO, Masanari IKEDA, Hidetoshi SUGIHARA, Takanori SHIGA, Takashi MATSUWAKI, Masugi NISHIHARA, Kazuyuki UCHIDA, Keitaro YAMANOUCHI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1416–1424.
Published online 2021 Jul 31. doi: 10.1292/jvms.21-0243

Krittika SRISUKSAI, Kongphop PARUNYAKUL, Narumon PHAONAKROP, Sittiruk ROYTAKUL, Wirasak FUNGFUANG
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1425–1434.
Published online 2021 Jul 31. doi: 10.1292/jvms.21-0268

Pathology

Full Paper

Satoshi MATSUYAMA, Munmun PERVIN, Minto NAKAGAWA, Takeshi IZAWA, Mitsuru KUWAMURA, Jyoji YAMATE
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1435–1442.
Published online 2021 Jul 22. doi: 10.1292/jvms.21-0341

Note

Josué DÍAZ-DELGADO, David CRUZ, Caroline SOBOTYK, Terry HENSLEY, Maritza ANGUIANO, Guilherme G. VEROCAI, Gabriel GOMEZ
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1476–1480.
Published online 2021 Jul 31. doi: 10.1292/jvms.21-0282

Pharmacology

Full Paper

Yayoi TOKUNAGA, Hitomi YOSHIZAKI, Akiyo TORIUMI, Ritsuko KAWAHARADA, Chisato ISHIDA, Masatoshi HORI, Akio NAKAMURA
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1369–1377.
Published online 2021 Jul 12. doi: 10.1292/jvms.21-0309

Physiology

Note

Hironori SATOH, Ryota TERASHIMA, Mitsumori KAWAMINAMI, Shiro KURUSU
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1443–1447.
Published online 2021 Jul 31. doi: 10.1292/jvms.21-0183

Surgery

Note

Mitsuhiro IRIE, Hirotaka TOMIYASU, Hajime TSUJIMOTO, Chiaki KITA, Yumiko KAGAWA
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1481–1484.
Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1292/jvms.20-0727

Theriogenoloy

Full Paper

Young-Bum SON, Yeon Ik JEONG, Mohammad Shamim HOSSEIN, Per Olof OLSSON, Gyeongmin KIM, Yeon Woo JEONG, Woo Suk HWANG
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1448–1453.
Published online 2021 Aug 6. doi: 10.1292/jvms.21-0154

Virology

Full Paper

Kunitaka YAMAMOTO, Riki HIROMATSU, Mina KAIDA, Tomoko KATO, Tohru YANASE, Hiroaki SHIRAFUJI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1378–1388.
Published online 2021 Jul 12. doi: 10.1292/jvms.20-0523

Notes

Masayuki HORIE
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1485–1488.
Published online 2021 Jul 19. doi: 10.1292/jvms.21-0285

Shinji HIRANO, Yasufumi SOGA, Yuri KUNO, Satomi DOAI, Shinya TOKUTAKE, Tomoyuki SHIBAHARA, Tadahiro INDO
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1489–1494.
Published online 2021 Jul 31. doi: 10.1292/jvms.20-0624

Wildlife Science

Full Papers

Shin-ichi HAYAMA, Yuki KAWABATA, Aoi OCHI, Setsuko NAKANISHI, Yoshi KAWAMOTO, Hideharu YAMAZAKI
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1389–1394.
Published online 2021 Jul 6. doi: 10.1292/jvms.21-0141

Lina SUSANTI, Seonmi KANG, Sunhyo KIM, Sanghyun PARK, Songhui LEE, Su An KIM, Kangmoon SEO
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1395–1400.
Published online 2021 Jul 13. doi: 10.1292/jvms.21-0224

Notes

Yirui HENG, Charlene Yen-Feng YEONG, Shin Min CHONG, Abraham MATHEW
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1401–1406.
Published online 2021 Jul 12. doi: 10.1292/jvms.21-0096

Keisuke KAWASE, Jumpei TOMIYASU, Kazuyuki BAN, Ryosuke ONO, Satoshi ANDO, Aya ONO, Ran KIMURA, Kanako TOMISAWA, Motozumi MATSUI, Shun-ichi SHIIHARA
J Vet Med Sci. 2021 Sep; 83(9): 1454–1458.
Published online 2021 Jul 19. doi: 10.1292/jvms.21-0032