The Journal of Veterinary Medical Science


Vol. 85, No. 11 November 2023

Immunology

Full Paper

Jiayu TIAN, Qiang GONG, Shiji ZHU, Yajing LI
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1210–1215.
Published online 2023 Oct 2. doi: 10.1292/jvms.23-0320

Internal Medicine

Full Paper

Caterina PUCCINELLI, Tina PELLIGRA, Ilaria LIPPI, Simonetta CITI
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1216–1225.
Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1292/jvms.23-0065

Notes

Jeong-Min LEE, Youn-Seo JUNG, Yeon-Ju KIM, So-Young PARK, Joong-Hyun SONG, Kun-Ho SONG
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1226–1230.
Published online 2023 Oct 19. doi: 10.1292/jvms.23-0100

Masanao ICHIMATA, Atsushi TOSHIMA, Fukiko MATSUYAMA, Eri FUKAZAWA, Kei HARADA, Ryuzo KATAYAMA, Yumiko KAGAWA, Tetsushi YAMAGAMI, Tetsuya KOBAYASHI
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1231–1236.
Published online 2023 Oct 17. doi: 10.1292/jvms.22-0533

Pathology

Review

James K CHAMBERS, Soma ITO, Kazuyuki UCHIDA
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1195–1209.
Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1292/jvms.23-0322

Pharmacology

Full Papers

Noriyuki KAJI, Kosuzu IWAOKA, Shinichiro NAKAMURA, Atsushi TSUKAMOTO
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1151–1156.
Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1292/jvms.23-0257

Yusei FUJIOKA, Kosuke OTANI, Tomoko KODAMA, Muneyoshi OKADA, Hideyuki YAMAWAKI
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1157–1164.
Published online 2023 Oct 2. doi: 10.1292/jvms.23-0279

Physiology

Full Paper

Shiro KURUSU, Ryota TERASHIMA, Makoto SUGIYAMA, Miho TANAKA, Takuma KADOWAKI, Keiichiro KIZAKI, Mitsumori KAWAMINAMI
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1165–1171.
Published online 2023 Oct 2. doi: 10.1292/jvms.23-0336

Surgery

Full Papers

Julia Oliveira Lima ZAHRA, Camila Zanetti SEGATTO, Gustavo Ricci ZANELLI, Tatiane dos Santos BRUNO, Gabriel Montoro NICÁCIO, Rogerio GIUFFRIDA, Renata Navarro CASSU
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1172–1179.
Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1292/jvms.23-0114

Harumichi ITOH, Kenji TANI, Hiroshi SUNAHARA, Yuki NEMOTO, Munekazu NAKAICHI, Hiro HORIKIRIZONO, Kazuhito ITAMOTO
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1237–1244.
Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1292/jvms.22-0525

Veterinary Science Award Winner’s (No.133) Commemorative Review

Parasitology/REVIEW

Yasuhiro TAKASHIMA
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1146–1150.
Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1292/jvms.23-0272

Virology

Full Paper

Kosuke SODA, Hirohisa MEKATA, Tatsufumi USUI, Hiroshi ITO, Yuto MATSUI, Kentaro YAMADA, Tsuyoshi YAMAGUCHI, Toshihiro ITO
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1180–1189.
Published online 2023 Sep 26. doi: 10.1292/jvms.23-0121

Wildlife Science

Notes

Hee-Jong KIM, Cheongwoon CHO, Kyoo-Tae KIM
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1190–1194.
Published online 2023 Sep 12. doi: 10.1292/jvms.23-0231

Kenichiro TAKUBO, Chika SHIRAKATA
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1245–1251.
Published online 2023 Oct 2. doi: 10.1292/jvms.23-0037

Iori KOIZUMI, Naka OKUMURA, Hirotaka KONDO
J Vet Med Sci. 2023 Nov; 85(11): 1252–1256.
Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1292/jvms.23-0117